Bruksrett for ResDiary

1. Bruksretten av ResDiary gjelder for et ubegrenset antall brukere.

2. Avtalens lengde er på tre (3) måneder. Etter avtalens gyldighetstid vil avtalen fortsette å løpe og kan sies opp med to (2) måneders skriftlig varsel.

3. Det månedlige vedlikeholdet vil bli fakturert for tre måneder om gangen, på forskudd via EHF med forfall etter 14 dager. Alle priser er oppgitt ekskl. MVA.

4. Kunden forplikter seg til å benytte ResDiary for sine reservasjoner for den aktuelle restauranten. Kunden vil kunne motta bordreservasjoner direkte fra portalen www.dishcult.com og brukere av DishCult appen, uten kostnader, så lenge denne avtalen gjelder.

5. Leverandøren forplikter seg til å gi kunden tilgang til ResDiary samt brukernavn og passord til kundens eget område for vedlikehold av data. Leverandøren skal sørge for daglige sikkerhetskopier av systemet. Kundedataene er kundens eiendom og vil ikke bli åpnet av leverandøren med mindre kunden ber spesielt om dette. Ved et eventuelt opphør av denne avtalen vil kunden få tilgang på kundedataene. Kunden kan utføre eksport av kundedata når som helst i perioden.

6. Leverandøren har ikke ansvar for eventuelle direkte og indirekte tap som kunden eller tredjepart påføres som følge av feil i systemet og dokumentasjonen eller som resultat av installasjon av nye versjoner og/eller feilaktig bruk av innlagte systemer. Det samme gjelder for feil som forårsakes av utenforliggende forhold som strømbrudd, lynnedslag, statiske utladninger m.v. Eventuell erstatning er under enhver omstendighet begrenset oppad til innbetalt vedlikeholdspremie. Leverandøren er forpliktet til å rette verifiserte feil innen rimelig tid. Unnlatelse av dette gir kunden rett til å heve avtalen. Rettmessig heving gir også rett for kunden til å få tilbakebetalt den aktuelle periodens vedlikeholds premie. Erstatning utover dette kan ikke kreves.

7. Leverandøren er ikke ansvarlig for vedlikehold av informasjonen som blir vist på portalen www.dishcult.com, dette er kundens ansvar og gjøres direkte inne i bookingsystemet.

8. Leverandøren skal levere en online brukerhjelp, samt kunne kjøre opplæring via internett ved hjelp av 3. parts programvare eller video. Support via internett og telefon er inkludert i det månedlige vedlikeholdet.

9. Eventuelle tvister med utspring i denne avtalen skal løses etter norsk rett for de ordinære domstoler og med Sandefjord som verneting.

10. Denne avtale trer i kraft så snart den er undertegnet av begge parter. Leverandøren kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom kunden misligholder hele eller deler av avtalen, blir insolvent eller går konkurs.